Начало

Енергопроект е основан през 1948г. и в своята почти седемдесет годишна история се утвърждава като основен институт за научна дейност, прогрес и проектиране в сферата на енергетиката. Всички енергийни проекти в Р. България - от най-малката водна или отоплителна централа, до големите водноелектрически и топло - централи, АЕЦ “Козлодуй” и електропреносната мрежа на страната, са проектирани от  Енергопроект.

Понастоящем, в стремежа си да отговори на пазарните нужди, дружеството развива дейността си в сферата на гражданското и транспортно проектиране, обследване за установяване на техническите характеристики на обекти и управлението на проекти.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО