Гражданско и транспортно проектиране

Енергопроект АД е фирма с дългогодишен опит в проектирането. През годините на развитие и усъвършенстване участва в изпълнението на редица проекти с международно участие, както в България, така и в чужбина. В сферата на гражданското и транспортно проектиране Енергопроект участва в реализирането на проект ”Разширение и Реконструкция на Международно Летище Казан” и проект „Реконструкция и разширение на пристанище Леспорт”.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО