Устройствено планиране

Направление УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ е ново в структурата на „ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД. Включва специалисти архитекти и инженери, извършващи дейности, свързани с изработването на устройствени схеми и планове, както и проучвателна и консултантска дейност в областта на градоустройственото планиране. Отделът работи в сътрудничество с останалите направления в структурата на „ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД. За много обекти процесът на проектиране се предхожда от извършване на необходимите устройствени процедури по промяна на предназначението и урегулиране на поземлен имот, и изработване на план за застрояване или промяна на действащия план за регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти.

Отделът се занимава с решаване на градоустройствени проблеми и задачи за имоти в или извън границите на урбанизираните територии. Това включва дейности по проучване на конкретния имот, установяване на предназначението, начина на ползване и други градоустройствени параметри, набавяне на необходимата информация. На базата на това проучване се извършва анализ и оценка на инвестиционните възможности и се изработва устройствен план, в който се залагат оптималните показатели за всеки конкретен случай. Отделът извършва консултации по устройствени проблеми и въпроси, свързани с регулацията и застрояването на поземлените имоти, както и на възможностите за реализиране на инвестиционни намерения за даден имот.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО