Опит в опазването на околната среда - контрол на качеството на водите

ЕНЕРГОПРОЕКТ работи активно и в опазването чистотата на водите и почвите. Разработвани са съвместни екологични проекти с фирмите “ТЕБОДИН” - Холандия и “КОВИ” - Дания. ЕНЕРГОПРОЕКТ е участвал в подготовката на тръжни /ФИДИК/ документи по програма ИСПА, в изпълнението на договори на МОСВ за изготвяне на тръжни документи и изпълнение на авторски надзор при реализацията на проектите. По разработки на ЕНЕРГОПРОЕКТ за “Регионални депа за твърди битови, промишлени и опасни отпадъци” са изпълнени обектите в градовете Русе, Силистра, и Перник, финансирани за изграждането им от Европейската комисия.

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ

Регионални проекти по опазване на околната среда:

НАИМЕНОВАНИЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ГОДИНА
Пречиствателна станция за питейни води на гр. Димитровград “ВиК” ООД Димитровград 1987/9
Депо за битови, промишлени и строителни отпадъци Община Перник 2000
Депо за битови, промишлени и строителни и опасни отпадъци Община Силистра 2000
Регионално депо за битови, промишлени, строителни и опасни отпадъци Община Русе 2000
Изготвяне на три тръжни документации за регионални депа в България финансирани от Правителството на Холандия Тебодин 2000
Изготвяне на документи за регионални депа, съгласно изискванията на ФИДИК МОСВ 2000
Регионално депо за битови, строителни и опасни отпадъци на Плевен и Долна Митрополия Община Плевен 2001
Закриване на съществуващото депо в гр. Плевен Община Плевен 2001
Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Враца ВиК гр.Враца 2001
Депо за битови отпадъци Община Козлодуй 2001/2
Депо за строителни и промишлени отпадъци – с. Падина ТЕЦ “Девня” 2002

ЕНЕРГОПРОЕКТ е разработил и проектите за депа за промишлени отпадъци в повечето ТЕЦ и редица промишлени обекти. Такива са:

 • Депо за битови и строителни отпадъци с прилежащи пречиствателни съоръжения в АЕЦ "Козлодуй";
 • Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от 1&4 блок в АЕЦ "Козлодуй";
 • Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от смесен колектор в АЕЦ "Козлодуй";
 • Пречиствателен комплекс към АЕЦ "Козлодуй" - 5 и 6 блок;
 • Цех за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци;
 • Склад за съхранение на радиоактивни отпадъци;
 • Хранилище за съхранение на замърсени земни маси в АЕЦ "Козлодуй";
 • Пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ "Марица изток 2";
 • Пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ "Марица изток 3";
 • Депо за твърди битови, строителни и опасни отпадъци от ТЕЦ"Марица изток 3";
 • Закриване на съществуващо сметище за битови и строителни отпадъци от ТЕЦ "Марица изток 3";
 • Депо за фосфогипс "Сая дере" към "Агрополим"АД. Проекти за разширение, рекултивация и екологичен мониторинг. "Агрополим"АД;
 • КЦМ Пловдив - ВПИ - Намаляване на индустриалното замърсяване;
 • Програмно осигуряване в КЦМ – Пловдив - неутрализационни отпадни води;
 • Юнион миниер Пирдоп МЕД. Програма за отстраняване на екологични щети от минали действия и бездействия на държавата преди момента на приватизацията;
 • Депониране на ТБО от Свилоза АД;

Следва да се спомене само, че всички сгуроотвали в България са проектиране от “ЕНЕРГОПРОЕКТ”. През последните 15 години са извършвани само надграждания, поради липсата на ново строителство.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО