Опит в опазването на околната среда - контрол на качеството на въздуха

ЕНЕРГОПРОЕКТ” е участвал в редица проучвания и проекти изискващи познания и опит в сферата на европейското законодателство и с използването на правилници, норми закони и стандарти по отношение на околната среда.

През 1994 и 1995 г по договор с Комитета по Енергетика в ЕНЕРГОПРОЕКТ се разработва прогнозно проучване “Развитие на енергетиката в Република България в перспектива до 2020 г.” В него на база прогнозата за развитие на електроенергийната система до 2020 г., общия гориво-енергиен баланс и възможностите за повишаване на енергийната ефективност се определя и екологичното влияние при добива, преработката , преноса и използването на първичните енергоресурси. Представени са алтернативи за преструктуриране на горивния баланс и внедряване на мероприятия за очистване на димни газове с цел изпълнение на поетите от страната ангажименти за снижаване на емисиите в атмосферния въздух. Посочени са и необходимите инвестиции за реализиране на екологичната програма.

 1. “Проект за норми за емисии на SОx, NОx, летяща пепел и СО от ТЕЦ и ОЦ”. Задачата е възложена от НЕК и КЕ съгласувано с МОСВ.
  Разработката се базира на три прогнозни сценария на развитие на енергетиката в България и определя съответните норми за емисии на вредни газови съставки в димните газове, гарантиращи снижаване на емисиите до степен удовлетворяваща изискванията на нормативните документи и ангажименти поети от страната във връзка с изискванията на директивите на Европейския съюз и в съответствие с европейското законодателство. Направен е задълбочен анализ на състоянието както на големите енергийни обекти на страната, така и на по-малки топлофикационни и заводски централи, перспективите за тяхната работа и алтернативи за снижаване на вредните газови емисии от тях. Направен е анализ на договореностите на България, за снижаване на съответните емисии, изследвания на европейски институти за “приноса” на страната в трансграничния пренос на емисии и конкретни мероприятия за привеждане на емисиите от отделните централи до степен осигуряваща спазването на ангажиментите на страната и достигане на европейските норми. Оценени са необходимите разходи, възможности за кредитиране и погасяване на база оценка на общите и специфични разходи и развитието на пазара.
 2. Технология за очистване на димните газове от SО2.
  В същия период ЕНЕРГОПРОЕКТ работи активно върху избора на оптималната за българските условия технология за очистване на димните газове от SО2. Съвместно с чуждестранни фирми, ЕНЕРГОПРОЕКТ участва в изготвянето на следните разработки:
  • Сяроочистващи инсталации за котли, изгарящи лигнитни въглища. Използуването им в български условия – Предпроектно проучване, разработено съвместно с FlaktAB, Швеция;
  • Сяроочистващи инсталации за Блокове 210 MW – Предпроектно проучване, разработено съвместно с PAX Technology Transfer Ltd., Великобритания;
  В резултат се доказва, че мократа варовикова технология е най-подходяща за българските условия. По тази технология са изпълнени и първите сяроочистващи инсталации – тези на Блокове № 8 и 7 в ТЕЦ „Марица изток -2”, в чието проектиране ЕНЕРГОПРОЕКТ взима активно участие.
 3. Проучване за изграждане на заместваща мощност на ТЕЦ “Марица изток 1”
  Съвместно с TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES Co. Ltd., по договор между JICA Япония и НЕК беше извършено проучване за изграждане на заместваща мощност на ТЕЦ “Марица изток 1” през 1995-1996 г. за осигуряване по-добро състояние на околната среда. Проектът предвиждаше изграждането на два блока по 230 MW, като котлите са на кипящ слой, изгарящи местни лигнитни въглища от басейна “Марица изток”.
 4. “Предварително проучване за рехабилитация на турбини 210 МW за увеличение на мощността.
  По поръчка на ТЕЦ “Марица изток 2” в ЕНЕРГОПРОЕКТ бе изготвено “Предварително проучване за рехабилитация на турбини 210 МW за увеличение на мощността им и свързания с това екологичен ефект на блокове Nо Nо 6 и 7 в ТЕЦ "Марица -изток - 2". Целта беше да се кандидатствува пред датска агенция за опазване на околната среда - DEPA. След предварително разглеждане, задачата бе одобрена от DEPA.
 5. Предварително проучване за изграждане на СОИ към блокове №№ 5 и 6 на ТЕЦ “Марица изток 2”.
  По поръчка на ТЕЦ “Марица изток 2” в ЕНЕРГОПРОЕКТ е изготвено предварително проучване за изграждане на СОИ към блокове №№ 5 и 6.Целта на проучването е да се обоснове изграждането и да се потърси източник на финансиране на СОИ към блокове №№ 5 и 6. То бе изготвено за кандидатстване пред европейската комисия за финансиране на проекта по програма ISPA.
  В нея се прави обстоен анализ както на техническото състояние на централата, така и на екологичното състояние на обекта. Направено е описание на основните технологии за очистване на димните газове от SO2 и на изградените на обекта СОИ на блокове 7 и 8. Оценен е обема на дейностите, които трябва да се извършат за реализацията на проекта. Направен е подробен анализ на замърсяването на въздуха преди и след реализацията на проекта. Анализите са в съответствие с българското и европейско законодателство. В заключение се представят и очакваните количества на редуцираните емисии и ефекта им върху изпълнението на задълженията на България, съгласно конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на големи разстояния.
  При подготовката на документите за кандидатстване по програма ISPA се наложи подробно запознаване със съответните Директиви на ЕС.
  В момента този проект се изпълнява.
 6. Проект за пилотна инсталация за очистване на димни газове от SO2 и NОx по електронно-лъчева технология.
  През периода 1998-2002 г съвместно с международната агенция за атомни изследвания и японската фирма EBARA Corporation в ЕНЕРГОПРОЕКТ се разработи проект за пилотна инсталация за очистване на димни газове от SO2 и NОx по електронно-лъчева технология. Пилотната инсталация се изгради на площадката на ТЕЦ “Марица изток 2”. Реализацията на тази инсталация стана възможна благодарение съвместната работа на специалисти от различни страни, екип от квалифицирани в различни области специалисти от ЕНЕРГОПРОЕКТ и активната подкрепа със специалисти и организация на работата от страна на НЕК АД и ТЕЦ “Марица изток 2”. Пилотната инсталация е уникална както поради малкия брой такива инсталации в света така и поради особено високото специфично съдържание на SO2 в изпитваните димни газове. На инсталацията са монтирани оригинални ускорители на електрони до енергия от 800 keV, специални съоръжения за радиационна защита и съвременни средства за управление и контрол на технологичните процеси. До момента инсталацията показва висока ефективност на очистване на газовете от серни и азотни оксиди.
 7. Екологични изследвания и решения.
  В ЕНЕРГОПРОЕКТ са правени екологични изследвания и са давани проектни решения за почти всички енергийни и топлофикационни обекти в България. Наред с това са правени екологични обследвания на екологично рискови райони, като комплекса “Марица изток”, а също и на замърсяването на въздуха на отделни градове, като Пазарджик, Севлиево, Димитровград, София и др. Предлагани са програми за оптимизиране на екологичното състояние на съответните обекти.
  През последните няколко години ЕНЕРГОПРОЕКТ изготвя следните разработки, свързани с опазването чистотата на въздуха:
  • Предпроектно проучване за изграждане на електронно-лъчева инсталация за очистване на димните газове от серни и азотни окиси в ТЕЦ “Свищов” АД, 2005 -2006 г.;
  • Изграждане на сяроочистваща инсталация за очистване на димните газове от серни оксиди в ТЕЦ към ”Брикел” – ЕАД, гр. Гълъбово – Предпроектно проучване, 2008 г.;
  • Предварително проучване за изграждане на сяроочистваща инсталация в ТЕЦ „Бобов дол” при сравнение на технологията за очистване в кипящ слой с мократа варовикова технология – съвместно с „ЕNVIROSERV” – Германия, 2009 г.
 8. ЕНЕРГОПРОЕКТ разполага със специалисти лицензирани от МОСВ като експерти по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В института в последните години са направени редица екологични проекти и доклади по ОВОС.
  По-важните доклади за ОВОС разработени от екип на института или взели участие сътрудници от института през последните години са:
  • Обект в експлоатация – ТЕЦ “Марица изток 2” – 1996 г.
  • Обект в експлоатация – ТЕЦ “Марица изток 3” – 1999 г.
  • Проект за рехабилитация на ТЕЦ “Марица изток 3” – 1999 г.
  • Проект за нова ТЕЦ на площадката на ТЕЦ “Марица изток 1” – 2000 г.
  • Обект в експлоатация – ТЕЦ “Казанлък” – 2001 г.
  • Обект в експлоатация – “БРИКЕЛ ЕАД” – 2001 г.
  • Обект в експлоатация – ТЕЦ “Марица 3” Димитровград – 2001 г.
  • Обект в експлоатация – ТЕЦ “София” – 2002 г.
  • Обект в експлоатация – ТЕЦ “София-изток” – 2002 г.
  • Проект за рехабилитация с изграждане на СОИ на блокове 1-4 и 5-6 на ТЕЦ “Марица изток 2” – 2004 г.
  В докладите се правят подробни анализи на екологичното съответствие на дейностите на обектите с европейското и българското законодателство. Определят се всички източници на емисии и мероприятията по тяхното снижаване или ликвидиране. Оценяват се необходимите и наличните програми за мониторинг, и възстановяване на увредени територии, мощността и периодичността на емисиите, спазването на съответните норми и санкциите, които понася обекта при доказани отклонения Предлагат се и съответните мероприятия за оптимизиране на екологичната характеристика на обекта, мониторинг и програми за ограничаване и ликвидиране на замърсяванията. Докладите са представени за обществено обсъждане и са защитени в МОСВ без съществени забележки.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО