Проектиране на електропреносни мрежи

ЕНЕРГОПРОЕКТ е проектирал по-голямата част от електропреносните мрежи в страната, както и значителна част от електроразпределителните мрежи. Големите под-станции в България също са изградени по проекти на ЕНЕРГОПРОЕКТ.

Проектни и консултантски услуги изпълнени от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” - АД през последните години:

 • Проучвания, проектиране, изпълнение и управление на проекти за подстанция Варна 750/400 kV и подстанции 400 kV – п.с. Благоевград 400/110 kV; п.с. Червена могила 400/110 kV, п.с. София Запад 400/110 kV, п.с. Столник 400/110 kV, п.с. Мизия 400/220/110 kV, п.с. Царевец 400/110 kV, п.с. Добруджа 400/220/110 kV, п.с. Бургас 400/110 kV, п.с. Пловдив 400/220/110 kV, п.с. Златица 400/110 KV и подстанции 220 kV – п.с. Казичане 220/110 kV, п.с. София Юг 220/110 kV, п.с. Узунджово 220/110 kV, п.с. Мадара 220/110 kV, п.с. Бойчиновци 220/110 kV, п.с. Горна Оряховица 220/110kV, п.с. Балкан 220/110kV, п.с. Чудомир 220/110kV, п.с. Алеко 220/110kV;
 • Проект “Енергия 1”, финансиран от Световната Банка. Подготовка на тръжни документи за доставка, монтаж и пуск в експлоатация на ел. оборудване;
 • Проектиране на канали и въздушни електропреносни линии между енергийните системи на България и Румъния, Русия и Молдова;
 • Проект по Програма PHARE CBC 9402-02.01. Подобряване на съвместната работа на българската и гръцката електроенергийни системи - Подготовка на тръжни документи за доставка на комутационно оборудване, съвместно с “KEMA –ECC”, Холандия;
 • Проект по Програма PHARE 200/03. Обследване на електропреносна система В.Н., съвместно с Fichtner GmbH & Co. KG, Германия;
 • Проект по Програма PHARE BG 9207-01. Аварийна доставка на електроенергия и изпълнение на кампания за краткосрочно намаление на електропотреблението, съвместно с Friedemann & Johnson Consultants GmbH, Германия;
 • Проект по Програма PHARE BG 9411-02-01. Организационни и технически мерки за мониторинг и контрол на загубите в електропреносната е електроразпределителната системи, съвместно с ENEL-Италия и TRACTEBEL-Белгия;
 • Оптимално разширение в дългосрочен план на електропреносната система В.Н. (110, 220, 400 and 750 kV) на България до 2010 г.;
 • Електропроводи 400 kV,220 kV, 110kV на българската енергийна система и междусистемни електропреносни връзки между системите на България, Румъния, Молдова, Турция и Гърция;
 • ТЕЦ Марица Изток 2- Проект за изграждане на трафопост;
 • НЕК-ЕАД София - Описание на програмата за изчисляване на настройките на релейните защити в електроенергийните системи 110-750 kV(RZ_CARLYS);
 • НЕК-ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение" - ТЕЦ "Марица изток 2" - ОРУ 400 kV;
 • НЕК-ЕАД - ГУП "Трафоелектроинвест" - Рехабилитация на ЗРУ – ТЕЦ Марица Изток 3;
 • НЕК-ЕАД - ГУП "Трафоелектроинвест" - Присъединяване на п/ст Прослав;

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО