Проектиране на топло-електрически централи

В България има изградени няколко големи топлоелектрически централи. Всички те изцяло или частично са проектирани от „ЕНЕРГОПРОЕКТ”.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО