Проектиране на ядрени централи

Атомната електроцентрала “Козлодуй” е първата атомна централа в България и в Югоизточна Европа. Дейностите, свързани с реализацията на проекта започват още в края на 60-те години на миналия век. След подробен технико-икономически анализ площадката за строеж е избрана на р. Дунав, в близост до град Козлодуй. Централата е проектирана съвместно от “Топлоелектропроект” – Москва, и “ЕНЕРГОПРОЕКТ” – София. Основното оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и Унгария.

В началото на 1970 г. започва изграждането на главния корпус на АЕЦ “Козлодуй”. В него са разположени реакторната зала, машинното отделение, вентилационният център и електрическите устройства на 440-мегаватовите блокове.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените мощности на българската атомна електроцентрала се осъществява на три етапа:

 • І етап: 1970 – 1975 г. Изграждане и пуск на Блокове № 1 и 2 с водо-водни реактори ВВЕР-440, с брутна електрическа мощност 440 MW, всеки. Блок № 1 е пуснат в експлоатация през 1974 г., а Блок № 2 – през 1975 г.
 • ІІ етап: 1973 – 1982 г. Изграждане и пуск на Блокове № 3 и 4 с водо-водни реактори ВВЕР-440, също с брутна електрическа мощност 440 MW, всеки. Блок № 3 е пуснат в експлоатация през 1980 г., а Блок № 2 – през 1982 г.
 • ІІІ етап: 1980 – 1991 г.: Изграждане и пуск на Блокове 5 и 6 с реактори ВВЕР-1000, с брутна електрическа мощност 1000 MW, всеки. Блок № 5 е пуснат в експлоатация през 1987 г., а Блок № 6 – през 1991 г.

АЕЦ “Козлодуй” е най-важната електрическа централа в България. По времето, когато и шестте блока бяха в експлоатация, централата е произвеждала повече от 45 % от общото електропроизводство в страната.

Във връзка с ангажиментите, поети от България при присъединяването на страната към Европейския съюз, АЕЦ “Козлодуй” прекрати преждевременно експлоатацията на първите четири енергоблока, както следва:

 • Блокове № 1 и 2 са спрени в края на 2003 г.
 • Блокове № 1 и 2 са спрени в края на 2006 г.

В момента в експлоатация са само Блокове 5 и 6. Въпреки това и сега “Козлодуй” произвежда повече от 30 % от общото електропроизводство в страната.

Проектни и консултантски услуги изпълнени от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” - АД през последните години:

 • Депо за битови и строителни отпадъци с прилежащи пречиствателни съоръжения;
 • Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от 1&4 блок;
 • Пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от смесен коллектор;
 • Пречиствателен комплекс към АЕЦ "Козлодуй" - 5 и 6 блок;
 • Цех за преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци;
 • Склад за съхранение на радиоактивни отпадъци;
 • Хранилище за съхранение на замърсени земни маси;
 • Топлообменна станция за отопление на консуматорите гр. Козлодуй;
 • Охлаждаща линия на вакуум помпите в Топлообменната станция в ТРС на ЕП-2;
 • Топлоснабдяване на жилищен блок;
 • Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа;
 • Укрепване терена северно от ОРУ;
 • Подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа;
 • Преустройство на 1 и 5 етаж в ИЛК;
 • Охлаждане на резервоарите с лафетни струйници;
 • Топлозахранване на жилищни блокове;
 • Подмяна на тръбопроводи от дворна мрежа на гр. Козлодуй;
 • Обезпечаване на необходимото качество на пожарни клетки;
 • РП за замяна на пароежекторни машини с абсорбционни;
 • Контрол на влага,плътност,скорост и посока в дигите;
 • Разработване на софтуерен продукт за оценка на изолационни масла;
 • Модернизация на системите на радиационен .контрол - ЗСР-1;
 • Модернизация Бертхолд;
 • АСУТП на цех ПРАО;
 • Контрол на влага,плътност и посока на филтрация;
 • Оказване на техническа помощ и АН;
 • Система за извличане на кубов остатък от БКО на СК-2;
 • Изследване и разработване на проекти за необходимите допълнителни връзки за осигуряване на пара за технологични нужди и отопление на площадката на ЕП-1 и външни обекти при спрени блокове 1-4;
 • Средства за технологично екипиране – РАО;
 • Комплексна експертиза – СВК;
 • Изследване и разработване на проекти за необходимите допълнителни връзки за осигуряване на пара за технологични нужди и отопление на площадката на ЕП - 1 и външни обекти при спрени Блокове 1 - 4 в АЕЦ "Козлодуй".

“ЕНЕРГОПРОЕКТ” е съавтор и на първоначалния проект за изграждане на втора атомна централа – АЕЦ „Белене”.

Площадка на АЕЦ „Белене“ е утвърдена за изграждане през 1981 г. В края на 1980 г. и началото на 1981 г. „ЕНЕРГОПРОЕКТ“ — София, изготвя документация за „Инженерно усвояване и подготовка на площадката за строителство“. В съответствие с работните проекти усвояването на площадката започва в началото на 1982 г.

Фактическото строителство на бъдещата електроцентрала започва през 1987 г. по проекти на „Атоменергопроект“ – Киев и „ЕНЕРГОПРОЕКТ“ – София. Проектът предвижда изграждането на 4 блока ВВЕР -1000. В периода 1988 – 1990 г. са изпълнени значителна част от дейностите по изграждането на първи блок и е доставено по-голямата част от основното оборудване. През 1990 г. проектът е замразен, а на площадката се извършват единствено консервационни работи.

В края на 2002 г. Министерският съвет взима решение за продължаване работата по изграждането на АЕЦ „Белене“.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО