“Брикел” ЕАД - Гълъбово

“Брикел” ЕАД - Гълъбово

“Брикел” ЕАД обединява старата ТЕЦ “Марица изток 1” и Брикетна фабрика. ТЕЦ „Марица изток-1" е първата електрическа централа от Източно-Маришкия енергиен комплекс. Тя се намира на около 5 км. от гр. Гълъбово и на 45 км. от гр. Стара Загора. На югозапад граничи с язовир „Розов кладенец", чиято площ е 360 ha.

Централата е проектирана от „Топлоенергопроект" - гр. Москва, съвместно с „Енергопроект" - гр. София. Строителството на електроцентралата се извършва на два етапа.

През първият етап от 1959-1962 г. е построена топлофикационната част, състояща се от:

  • шест барабанни парогенератора тип БКЗ-210-140-ФВ, производство на Барнаулския котлостроителен завод;
  • четири турбини тип ВПТ-50-4, произведени от Турбомоторен завод в гр. Екатерининбург;
  • и Сушилен цех за предварително подсушаване на въглищата.

Турбините в централата имат по два регулируеми пароотбора, като от този за промишлени нужди парата се подава по четири тръбопровода към Брикетна фабрика, намираща се в близост до централата за производство на брикети. Част от тази пара и парата от топлофикационните пароотнемания се подава към Бойлерна уредба, снабдяваща с топлина за битови нужди “Брикел” ЕАД и някои сгради в гр. Гълъбово.

През втория етап на строителство от 1963 до 1964 г. е изградена кондензационната част от централата, състояща се от два дубъл блока по 150 MW, чиято експлоатация е преустановена в периода 1988 – 1990 г. и тази част е демонтирана изцяло.

ТЕЦ „Марица изток-1" се захранва с източномаришки енергийни въглища, както от рудник „Трояново-1" така и от рудник „Трояново-3" чрез влакови композиции.

Поради специфичните характеристики на високобаластните, нискокалорични и с високо съдържание на сяра източномаришки лигнити, в централата е била внедрена по проект схема за предварително подсушаване на въглищата.

Поради редица отрицателни ефекти „ЕНЕРГОПРОЕКТ” разработи нова горивна схема на централата, а именно:

Обогатено енергийно гориво (ОЕГ) т.е. подсушени брикетируеми лигнитни въглища с калоричност 3800 ккал/кг се смесва със сурови енергийни въглища в съотношение 34-40% ОЕГ и 66-60% е горивната база на централата.

Проведените промишлени експерименти доказват работоспособността на тази схема. Тя беше въведена в редовна експлоатация в края на 1998 година, а сушилен завод беше спрян.

Предимствата на новата схема са много - екологични, пожаротехнически и икономически.

В момента електрическата мощност на старата ТЕЦ „Марица изток 1” възлиза на 200 MW. През 2010 г. централата следва да бъде спряна от експлоатация поради екологични причини и изчерпване на ресурса.

Проектни и консултантски услуги изпълнени от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” - АД през последните години:

  • Предпроектно проучване за изграждане на заместваща мощност, съвместно с JICA – Япония;
  • Търговско мерене на ел.енергията;
  • Брикел – ТЕЦ и Брикетна фабрика, Проучване съвместно с EIA (Анекс 3);
  • Проучване на възможностите за повишаване на електропроизводството в „Брикел” – ЕАД чрез намаляване налягането на промишления и използуване на топлофикационния пароотбор;
  • Проучване на възможностите за повишаване на икономическата ефективност на котло-турбинното оборудване в ТЕЦ към „Брикел” – ЕАД чрез усъвършенстване на топлинната му схема;
  • Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на „Брикел” – ЕАД;
  • Изграждане на сяроочистваща инсталация за очистване на димните газове от серни оксиди в ТЕЦ към ”Брикел” – ЕАД, гр. Гълъбово – Предпроектно проучване.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО