ТЕЦ “Бобов дол” - ЕАД

ТЕЦ “Бобов дол” - ЕАД

ТЕЦ “Бобов дол” е въведен в експлоатация през 1973 – 1975 г. с три блока по 210 MW. Котлите са полско производство тип ОВ – 650 – 040. Турбините, са произведени в ЛМЗ – Санкт Петербург ( Ленинград ). Централата е чисто кондензационна с брутна ел. мощност 630 MW. Тя е изцяло проектирана от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” – София.

Износът на произведената ел. енергия към електроенергийната система се осъществява чрез две открити разпределителни уредби – за блок №1 чрез ОРУ – 110 kV и за блок №№2 и 3 чрез ОРУ – 220 kV. Очистването на димните газове от пепелта се осъществява с помощта на монтираните в опашната част на всеки котел два броя електрофилтри. Изхвърлянето на димните газове в атмосферата от всичките 3 бр. котли става посредством изградения комин с височина 200 m.

Горивната база определена за централата са високопепелни кафяви въглища от Бобовдолския минен басейн с калоричност 2 900 кcal/кg.

През целия период на експлоатация източниците на въглища бяха далеч от предвидения добив както по отношение на качеството, така и по отношение на количеството. При тези условия към централата са подавани въглища от мини “Пирин“, “Перник“, “Чукурово“, “Бели брег“, “Бистрица“, “Витрен“, „Станянци” и др. Получавани са и въглища от Украйна и Индонезия.

Проектни и консултантски услуги изпълнени от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” - АД през последните години:

  • Сгуроотвал "Каменик". Работни проекти за Етапно надграждане №4. Геоложки проучвания и земно механични изследвания ,ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД;
  • Неутрализационен басейн за отпадни води;
  • Регулярен контрол на силовите трансформатори;
  • Авторски надзор,техническа помощ;
  • Предварително проучване за изграждане на сяроочистваща инсталация при сравнение на технологията за очистване в кипящ слой с мократа варовикова технология – съвместно с „ЕNVIROSERV” – Германия.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО