ТЕЦ “Марица-Изток-2” - ЕАД

ТЕЦ “Марица-Изток-2” - ЕАД

ТЕЦ “Марица изток 2” е базова кондензационна топлоелектрическа централа предназначена да работи в основния товаров график на електро-енергийната система на страната. Разположена е на площ от 150 ха в Източно-Маришкия комплекс, на 60 км юго-източно от гр. Стара Загора. Тя е най-голямата термична централа в България. В експлоатация са осем блока с обща инсталирана мощност 1450 MW (преди рехабилитацията). Първите четири блока на ТЕЦ “Марица изток 2”, всеки с мощност 150 MW са проектирани от “Топлоелектропроект” - Москва и са въведени в редовна експлоатация в периода 1963-1969 г. Останалите четири блока, проектирани от “Енергопроект” - София, изградени на два етапа, съответно I-во разширение блокове No. 5 и No. 6 с мощност по 210 MW и II-ро разширение - с блокове Nо. 7 и No. 8 с мощност по 215 MW всеки. Въвеждане на мощностите от I разширение в работа става през 1985 г., а тези от II разширение - блок No. 7 през 1991 г., а блок No. 8 - в края на 1995 г. Блокове No. 7 и 8 са снабдени със сяроочистващи инсталации.

Първоначално изградените четири блока по 150 MW условно е прието да се нарича “част 600 MW.”

Всеки от тези блокове се състои от два котела и една турбина свързани помежду си по схема “дубъл блок”.

Новоизградената част на централата, наречена “част 850” MW, се състои от два блока по 210 MW /No. 5 и No. 6/ и два блока по 215 MW /No. 7 и No. 8/. За разлика от част 600 MW, тук блоковете са изградени по схема моно блок: един котел-турбина-генератор.

В момента в “Марица изток 2” се изпълняват 2 големи проекта:

 • Проект за рехабилитация на блокове от 1 до 6 и изграждане на сяроочистващи инсталации на блокове 1 и 2, 3 и 4 и
 • Проект за изграждане на сяроочистващи инсталации към блокове 5 и 6.

Целта е да се редуцират вредните емисии на изходящи газове и концентрацията на прах, като емисиите от серен диоксид ще бъдат намалени с 94%. С рехабилитацията на блокове 1-6 производствената мощност на централата ще се увеличи със 156 MW.

В момента първият проект е почти приключил, а вторият е започнал на практика през 2009 г. Решението за изпълнение и на двата проекта е взето след разработване на подробни Предпроектни проучвания, изготвени от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” – АД.

Проектни и консултантски услуги изпълнени от „ЕНЕРГОПРОЕКТ” - АД през последните години:

 • Договор за завършване и пуск в експлоатация на Блок № 8 с мощност 215 MW в ТЕЦ "Марица изток 2". Работен проект и авторски надзор – в сътрудничество с Европейската Банка за възстановяване и развитие;
 • Пречиствателна станция за битови отпадъчни води от ТЕЦ "Марица изток 2";
 • Проучване на възможностите за инсталиране на нови турбогенератори К – 160 MW и рехабилитация на Блокове №№ 1 – 4 в ТЕЦ "Марица изток 2";
 • Преработка на тръбопроводи за хладен промпрегрев;
 • Изготвяне на ПОИС за депо;
 • Тръбопроводна връзка между напорни тръбопроводи;
 • Изработване на технически и РП на ТГ2-части: електрическа, КИП и А и машинно-технологична;
 • Предварително проучване за изграждане на сяроочистващи инсталации към блокове № 5 и 6 в ТЕЦ "Марица изток 2";
 • Изготвяне на документация за искане за финансиране по Програма ISPA на проекта за изграждане на сяроочистващи инсталации към блокове № 5 и 6 в ТЕЦ "Марица изток 2";
 • Затваряне на Транспортьор;
 • Технико-икономическа обосновка за модернизация на ЦНН на турбини К-210-130;
 • Изготвяне на документация за искане за финансиране на проекта за модернизация на ЦНН на турбини К-210-130 от SENTER;
 • Изготвяне на технически и работен проект за "Пилотна инсталация за очистване на димните газове с електронно-лъчева технология за 10000 Нм3/ч на площадката на ТЕЦ "Марица изток 2";
 • ДОВОС в ТЕЦ "Марица изток2";
 • Проект за изграждане на трафопост;
 • Концепция за развитие на комплекса до 2015 г.;
 • Ново осветление в района на площадката;
 • РП за монтаж на циркулационна помпа;
 • ТЕЦ "Марица изток 2" - ОРУ 400 kV;
 • Резервиране на възбуждането на ТГ 5,6,7,8;
 • Опоро-окачваща система на тръбопроводи;
 • Административно-битова сграда към ж.п.гара;
 • РП за външно техническо водоснабдяване – ДТБО;
 • Нови якостни изчисления на тръбопроводи;
 • Заявление за комплексно предотвратяване на замърсяването;
 • РП за изместване трасето на мазутопроводи;
 • РП за автовезна, КПП и частично ограждение;
 • РП за нов канал от ацетиленова станция до шламов канал;
 • Авторски надзор и техническа помощ.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО