ТЕЦ “София”

ТЕЦ “София”

ТЕЦ “София” е с обща инсталирана електрическа мощност 100 MW, топлинна мощност с пара 160 MW и топлинна мощност с гореща вода 1068 MW. Основното гориво използвано в централата е газ, а резервно – мазут. Инсталираните основни съоръжения са: три парни турбини, осем енергийни котли, шест върхови водогрейни котели и две бойлерни уредби. Топлоснабдителната мрежа може да доставя топлинна енергия до 5009 абонатни станции или 86728 хиляди домакинства и 52116 приведени апартамента и 8 промишлени предприятия.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО