Проект за инсталиране на газотурбинни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в “Костенец – ХХИ”.

Проект за инсталиране на газотурбинни модули за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в “Костенец – ХХИ”.

Проектът има следните основни характеристики:

 • Разположение: гр. Костенец – на около 70 км източно от София;
 • Клиент: “Костенец – ХХИ”;
 • Тип на централата: – Централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (пара) за нуждите на завода;
 • Тип гориво: Природен газ (за газовите турбини и догаряне в котлите).
 • Топлинна мощност: 13 MWth (2 парни котела - утилизатори с производителност по 10 t/h пара, всеки – 18 bar, 207 ºC);
 • Електрическа мощност на газовите турбини: 7.6 MWe (2 броя Газови турбини Rolls-Royce 501 KВ5 – по 3.7 MWe, всяка).;
 • Начало на проекта: - 2007
 • Състояние на проекта в момента: в експлоатация;
 • Роля на “ЕНЕРГОПРОЕКТ” при изпълнение на проекта: Проектант, както следва:
  • Работен проект – 2007;
  • Авторски надзор – 2007;
  • Техническа помощ – 2007.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО