Проект реконструкция и разширение на пристанище Леспорт

През 2009 г. в консорциум с холандската фирма Royal Haskoning изготвя проекта за разширение на пристанище Леспорт Варна в акваторията на Варненското езеро. Идеята на собственика е да превърне старото пристанище в модерен терминал за различни товари, като увеличи полезната площ с изграждането на нова кейова стена и обособяването на нови корабни стоянки. За целта се разработва проект за промяна на батиметрията на прилежащата акватория, като за целта се извършва голямо количество драгажни дейности за удълбаване на дъното с цел да се даде възможност да пристават кораби с 50 000 б.р.т. на новата кейова стена. Осъществяването на проекта ще увеличи двукратно полезната площ на пристанището, а новите технологични решения го превръщат в модерно съоръжение за обработка на товари. Морската част на проекта се изготвя от опитен проектантски колектив от Royal Haskoning с богат опит. Проектирането на надземната част, която се състои от два основни подобекта – зърнен терминал и терминал за течни горива се изпълнява от “ЕНЕРГОПРОЕКТ”.

Зърнения терминал обработва постъпилата суровина с автотранспорт или ж.п. вагони в силози, закрити складове и открит склад. Посредством транспортни съоръжения се транспортира към новите корабни места за товарене. Модерно изградения зърнен терминал дава възможност за бърза обработка на товара. Технологичната схема е съобразена със складовите възможности и дава възможност за автоматизирано разтоварване и товарене на суровината. Складовите площи може да се ползват за различни насипни товари, като с помощта на подвижни прегради се определят необходимите обеми. В закритите складове ще се съхраняват различни пакетирани товари и с помощта на транспортна техника ще се претоварват.

На територията на зърнения терминал се изгражда :

  • силозен комплекс за зърно 5 х 5 000 т., 3 х 2 000 т.
  • закрит склад за зърно за 15 000 т.
  • закрит склад за насипни товари 2 х 4 000 кв.м.
  • закрит склад за генерални товари 6 250 кв.м.
  • открит склад 1 х 4 000 кв.м.

Терминала за течни горива е складова база за различни по вид продукти позволяващ да се приемат и изнасят с автотранспорт, ж.п. вагони и кораби. Технологичната схема дава възможност за автоматизиране на товаро-разтоварната дейност. В складовата част на терминал за течни горива се изграждат резервоари за нефтопродукти, биодизел, растителни и минерални масла. Изгражда се естакада в морската част за товарене и разтоварване на течните горива от кораби.

Складовата база на течния терминал разполага със следните самостоятелно обособени резервоарни обеми :

  • нефтопродукти 4 х 14 500 м³
  • биодизел 5 х 3 250 м³ ,1 х 1 350 м³
  • растителни масла 4 х 3 250 м³, 4 х 1 350 м³
  • минерални масла 4 х 6 500 м³

На територията на терминала се изгражда помпена станция за претоварване на продуктите, противопожарна система и обслужваща станция за автоматично управление на процесите.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО