Предварителна оценка на околната среда и вятърната енергия за 10 MW проект за вятърна енергия в Бургас, изпълняван от JICA, Япония, 2004 - 2005 година.

Предварителна оценка  на околната среда и вятърната енергия за 10 MW проект за вятърна енергия в Бургас, изпълняван от JICA, Япония, 2004 - 2005 година.

Оценката е изготвена в Енергопорект в пълно съответствие с нормативната база и и зискванията на инвеститора.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Живко Желязков
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО