Язовири

Участие на Енергопроект АД в разработване и построяване на язовири

Предмет на договора Възложител Период
1 “Реконструкция и разширение на пристанищен терминал Леспорт” –изграждане на предпазна стена за защита на рекултивираните зони от влиянието на вълните във Варненското езеро; стабилитетът на откосите на предпазните стени е осигурен чрез насип от едър скален материал „Пристанище Леспорт“ АД 2010 - 2011
2 Работен проект: Защита на гр. Видин - участък "Баба Вида" Община Видин 2003г.
3 Техническа помощ на обект "Изграждане на противофилтрационна завеса към страната на отбивния тунел на р. Асарелска до резервоара за богати разтвори" и обект "Изграждане на противофилтрационна завеса в два реда към р. Асарелска с използване на сондажи и изграждане на предпазна дига от горната страна на сондажите" "Омикрон"АД 2001г.-2002г.
4 Каскада “Горна Арда” – ХВ “Сърница” изготвяне на проект НЕК 2001 - 2002
5 Авторски надзор, участие в приемателни комисии на обект: НС "Огоста". Язовир "Огоста". Укрепване на свлачище - ляв скат. "Агроводинвест" ЕАД 2001г.-2002г.
6 Периодически измервания за деформациите на изкопния контур на тунел 1 (калота и щрос) и тунел 2 (калота и щрос) на ХВ "Мадан" "Станилов"ЕООД 2001г.
7 "Работен проект за укрепване на контра стена "Розов кладенец" и "Почвен проект" НЕК - ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади" 2001г.
8 Предпроектно проучване по чл. 66 от Закона за водите за малка ВЕЦ "Юговска 2", за оползотворяване на хидроенергийния потенциал на река Юговска м/у коти 505,00 и 482,00 "Тракия Щром" ООД 2001г.- 4 месеца
9 Каскада "Горна Арда" - ХВ "Мадан" - Подготвителни СМР по язовирна стена "Мадан" - МП-1 и ВЕЦ "Бял извор" - МП-3 - упражняване на периодичен авторски надзор и изготвяне на свързаната с него техническа документация НЕК 2001г.
10 ППР за обект "Укрепване на бреговете на р. Арда в района на гр. Кърджали" МРРБ 08.06.2000г.
11 Работен проект за обект язовир "Яденица" - корекция на река Яденица в изпълнение на т.6 от Решенията на МОСВ по ОВОС НЕК - АД, клон "Хидроелектроинвест" 2000г.
12 Увеличаване обема на долния изравнител на Павец "Чаира" с изграждане на язовир "Яденица" - ХВ "Яденица" НЕК 1999г.- 2001г.
13 Каскада "Горна Арда" - ХВ "Мадан" - ТП с тръжни книжа НЕК 1998г.
14 Каскада "Горна Арда" - ХВ "Ардино" - ТП с тръжни книжа НЕК 1998г.
15 Каскада "Горна Арда" - изместване на основен път Смолян - Кърджали в участъка на яз."Мадан" НЕК 1998г.
16 Каскада "Горна Арда" - ХВ "Мадан" път III-867 Рудозем - Кърджали, технически проект и тръжни книжа за мост и тунел при с. Върбина и увеличение на сумата НЕК 2000г.
17 Каскада "Горна Арда" - ХВ "Сърница" - ТП с тръжни книжа НЕК 1998г.
18 Каскада "Горна Арда" технически проект за технологични и експлоатационни пътища за ХВ "Ардино" и ХВ "Сърница" НЕК 1998г.
19 Каскада "Горна Арда" - ХВ "Мадан" - ТП с тръжни книжа НЕК 1998г.-2001г.
20 "Работен проект за укрепване на контра стена "Розов кладенец" и "Почвен проект" НЕК - ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади" 2001г.
21 Каскада “Доспат – Въча” Допълнителни води в поречието на яз. Доспат – СД “Осина”
Водохваще №7 – работен проект и авторски надзор;
НЕК 1997-2000
22 ВЕЦ "Кунино" на р. Искър- Проучвания по чл. 66 от Закона за водите "София-Център"ЕООД  
23 СД “Джерман – Скакавица” работен проект и авторски надзор по време на строителството. НЕК 1996 - 1999
24 Язовир “Бели Искър“ Реконструкция; Отбивни съоръжения – технически проект;
Временни пътища в района на язовирната стена; Календарен план – график за изпълнение на видовете работи за ремонта на язовирната стена
Софийска вода 1996-1998
25 ВЕЦ "Кунино" на р. Искър- Проучвания по чл. 66 от Закона за водите "София-Център"ЕООД  
26 Каскада “Белмекен – Сестримо” – СД “Грънчар” Реконструкция на деривацията в района на изход тунел “Бели Искър” и вхв. 21 за нуждите на допълнително питейно водоснабдяване на София от Рила НЕК 1994-1996
27 Каскада “Доспат – Въча”- ХВ “Цанков камък”предпроектни проучвания; разработка на вариантни решения за подземните съоръжения – напорни тунели и щолени с Д = 3,00 – 6,00 м. НЕК 1994-1996
28 Работен проект язовир "Студена" МРРБ (Министерство на строежите) 1986 г.
29 Язовирна стена "Боровица" документация на изкопи и авторски надзор по строителството Министерство на строежите 1986-1995г
30 Яз. "Драгиново" каменонасипна стена - идеен проект Министерство на енергетиката 1984-1995
31 Яз „Гълъбово" земно-насипна хомогенна стена - идеен проект. Министерство на енергетиката 1984-1990
32 яз. „Червена река" Рекононструкция (за питейно водоснабдяване на ТЕЦ „Марица-Изток")- надзиждане с 6м. Министерство на енергетиката 1984-1990
33 язовир “Бял кладенец” Изграждане на постоянно преградно съоръжение на новия канал НЕК 1982-1989
34 контрастена “Овчи кладенец“ Укрепяване откосите НЕК 1982-1989
35 ХВ “Йовковци” деривация “В. Търново” и деривация “Г. Оряховица”. Окръжен народен съвет
( ОНС) Велико Търново
1982-1989
36 Язовир "Драгиново", Язовир "Долене" ръководство на инж.-геоложки проучвания на язовир "Драгиново"с височина Н=75м и язовир "Долене" от каскада "Места" с височина Н=55м. НЕК 1982 -1985г.
37 язовир "Лъкатник"с вис. Н=75т, бетонова стена върху скална основа; хвостохранилище "Рудозем" Н=30м, земно-насипна стена върху скална основа; НЕК 1972-1980г.
38 Каскада “Доспат – Въча” Главна напорна деривация “Девин” НЕК 1972 - 1982
39 Яз. "Белмекен" Каменонасипна стена 98м, дължина - 725м с централно глинено ядро. Устойчивост на откоси срещу хлъзгане, хидравлични и статически изчисления на следните съоръжения: основен (дънен) изпускател, преливник и отбивен тунел Министерство на енергетиката Година на завършване 1975.
40 Яз. "Станкови бараки" височина 40м, дължина 82м, долен изравнител на яз."Белмекен", каменонасипна стена с централно глинено ядро. Статически и хидравлически изчисления на съоръженията: основен (дънен) изпускател, преливник и отбивен тунел. Министерство на енергетиката 1970-1975
41 Яз. "Чаира височина 88м, дължина 288м, бетонна гравитационна стена. Проектът обхваща преливник, основен (дънен) изпускател и отбивен тунел. Министерство на енергетиката 1970-1999
42 Химически завод Девня Хвостохранилища; Участие в изследване устойчивостта на откосите на стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролно- измервателни уреди. Министерво на химията и металургията 1970-1980
43 ТЕЦ Марица-изток 1, 2 и 3 Хвостохранилища; Участие в изследване устойчивостта на откосите на стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролно- измервателни уреди. Министерство на енергетиката 1970-1995
44 ТЕЦ „Бобов дол" Авторски надзор на хвостохранилища Министерство на енергетиката 1970-1995
45 Химически завод Девня Хвостохранилища; Участие в изследване устойчивостта на откосите на стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролно- измервателни уреди. Министерво на химията и металургията 1970-1980
46 ТЕЦ Марица-изток 1, 2 и 3 Хвостохранилища; Участие в изследване устойчивостта на откосите на стените, статически и хидравлически изчисления на подземни колектори. Система за контролно- измервателни уреди. Министерство на енергетиката 1970-1995
47 ТЕЦ „Бобов дол" Авторски надзор на хвостохранилища Министерство на енергетиката 1970-1995
48 Яз. “Ясна поляна” подобекти – преливник и каменна кариера; ДИК „Водоснабдяване черноморско крайбрежие” 1968 - 1970
49 Яз. “Ясна поляна” деривация “Ясна поляна”; ДИК „Водоснабдяване черноморско крайбрежие” 1968 - 1970
50 ВЕЦ “Кричим” – събирателна деривация “Чуринско дере” безнапорни канали, дюкери – работни проекти; Министерство на енергетиката 1968 - 1970
51 ХВ “Йовковци” напорни деривации “В. Търново”, “Г. Оряховица” – работни проекти – деривационни бетонови и стоманени тръбопроводи, преходи на реки, дерета, пътища и ж.п. линии; Авторски надзор по време на строителството; Окръжен народен съвет
( ОНС) Велико Търново
1968 - 1970
52 каскада "Пиринска Бистрица" и каскада "Санданска Бистрица", хвостохранилища "Медет" и "Челопеч". инж-геоложки проучвания и строителство на 5 язовира от каскада "Пиринска Бистрица" и каскада "Санданска Бистрица" и хвостохранилища "Медет" и "Челопеч". Дн. изравнители с Н =20-25 м. ВЕЦ - мощност 15-20 М\Л/; Н = 105м/намивна/ Н =20 м./насипна/ Н = 30 м ./насипна/ Министерство на енергетиката 1968г.
53 каскада "Пиринска Бистрица" и каскада "Санданска Бистрица", хвостохранилища "Медет" и "Челопеч". инж-геоложки проучвания и строителство на 5 язовира от каскада "Пиринска Бистрица" и каскада "Санданска Бистрица" и хвостохранилища "Медет" и "Челопеч". Дн. изравнители с Н =20-25 м. ВЕЦ - мощност 15-20 М\Л/; Н = 105м/намивна/ Н =20 м./насипна/ Н = 30 м ./насипна/ Министерство на енергетиката 1968г.
54 язовир "Антон Ивановци" и язовир "Кричим" от каскада "Въча" инж.-геоложки проучвания и строителството на язовир "Антон Ивановци" и язовир "Кричим" от каскада "Въча" с височини Н=105м и Н=145м съответно, бетонови върху скална основа. Министерство на енергетиката 1961-1964Г.
55 Язовир "Белмекен"; Язовир "Розов кладенец" /Изграждане на КИП/ Н = 73 м. /насипна/;Н = 35 м, /насипна/ Министерство на енергетиката  
56 Каскада "Горна Арда" ХВ "Сърница" /Язовир и ВЕЦ/ Н = 105м. /бетонова/ Министерство на енергетиката  
57 Язовир "Антонивановци"; "Кричим"; "Кърджаил"; "Чаира" "В.Коларов"; Батак. Обработка на резултатите от инж.геоложки проучвания във връзка с рехабилитация по задание на Световната банка и МВФ + Инж.-геоложки проучвания на открити рудници и свлачища - мина "Бели бряг" Министерство на енергетиката  
58 Язовири "Саф - Саф" и "Ел - Хакика"; Подробни проучвания, технически проект, тръжни книжа Министерство на оборудването, Алжир 1996-1997
59 Язовир "Мексена", Чертежи за строителството Министерство на оборудването, Алжир 1996
60 Язовир "Богус"; Подробни проучвания, технически проект, тръжни книжа Министерство на оборудването, Алжир 1995-1996
61 ХВ “El Hakika” Технически проект за отбивния тунел - В/Ш = 4,0/4,0 м. Алжир 1994-1996
62 ВЕЦ "7 април", Чертежи за строителството Министерство на напояването, Сирия 1993-1994
63 Пречиствателни станции "Себдол", "Лагут", "Ремчи" и "Марсат бен Мхиди", Технически проекти и тръжни книжа Министерство на оборудването, Алжир 1992-1994
64 Язовири "Росфа" и "Кисир", Подробни проучвания Министерство на оборудването, Алжир 1992-1994
65 ВЕЦ "Моа" и "Туинику"; - Работни чертежи на машинно-електрическата част Енергоимпорт, Куба 1988-1989
66 ВЕЦ "Абраш"; Идеен проект, технически проект и тръжна документация Министерство на напояването,Сирия 1988-1989
67 Инженерен проект - Шест броя ВЕЦ Енергоимпорт, Куба 1986
68 Автоматизирани помпени станции, 120 бр.; Идеен проект и работни чертежи Министерство на напояването, ОНД 1985-1988
69 Напоителна система "Акар"; - Идеен проект и работни чертежи Министерство на напояването, ОНД 1985-1988
70 Язовир "Снубар" - Геоложки проучвания Министерство на напояването,Сирия 1985
71 ВЕЦ "Снубар", 2 бр. - Идеен проект, работен проект с тръжна документация Министерство на напояването, Сирия 1985-1987
72 Воднотехнически централи на р. Татланг ТИД и технически проект Министерство на индустрията, Лаос 1985-1986
73 язовир"Moamba-Маjог",Проучвания; Н=40м, L=60Км, каменно-насипна стена; изготвяне на хидрогеоложки доклад с графични приложения Министерство на земеделието -Мозамбик 1982 -1985г.
74 Система във водосборната зона на р. Хабур; ТИД,Технически проект с тръжна документация Министерство на селското стопанство, Сирия 1982-1984
75 Хидроенергиен комплекс на р. Йе-Йе - Идеен проект и технически проект Никарагуански институт по енергетика, Никарагуа 1982-1983
76 ТЕЦ "Дерна 2" и "Тобрук 2", Консултантски услуги и супервизия на обекта Секретариат за електрификация, Бенгази, Либия 1981-1986
77 Яз. "Уади либда" Височина 29м, дължина 700м земнонасипна стена с вертикални филтри. Участие в работен проект за стената, основния изпускател, водовземната кула, камерата за затворните органи. Система за контролно-измервателни уреди. Работни чертежи на 11 малки баражи от габиони Агрокомплект, Либия 1980-1983
78 Четири броя подстанции, Проучвания, идейни проекти и работни чертежи Министерство на индустрията и енергетиката, Мозамбик 1979-1981
79 Язовир "Ел факия (Уизерт); Супервизия на строителството Министерство на водите, използването на земята и околната среда, Алжир 1979-1981
80 "Mamposton", "Pedroso", “Layaya”, "Maurin", Los Palacios" проучване и строителство на язовири в Куба с височини от 20 до 50м, земно-насипни. Министерство на земеделието-водни ресурси Куба 1968-1972г.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО