За нас

„Енергопроект” е фирма с над шестдесетгодишна история. През целия този период „Енергопроект”АД се утвърждава като основен институт за научна дейност, прогрес и проектиране в сферата на енергетиката. Всички енергийни проекти в страната, от най-малката водна централа или отоплителна централа до големите водноелектрически централи, топлоцентрали, АЕЦ “Козлодуй”, електропреносната мрежа, са проектирани от „ Енергопроект” АД. Дружеството е участвало и участва активно в експлоатацията на проектираните обекти.

„Енергопроект” АД е проектант и консултант на голям брой обекти в чужбина. През годините на развитие и усъвършенстване са установени различни отдели и лабораторни екипи, адаптиращи се към нови методи и инженерни технологии. Особено значение е отделено на националната енергийна стратегия, реконструкцията и обновяването на ТЕЦ и ВЕЦ, повишаване на сигурността на експлоатация на АЕЦ, отстраняване на негативното въздействие върху околната среда, икономични и ефективни насоки в развитието на енергийния сектор.

„Енергопроект” АД непрекъснато усъвършенства своята структура и организация на работа с оглед на бързо променящата се пазарна среда у нас. В тази насока са установени гъвкави пазарни стратегии. Значителни средства са заделени за усъвършенстване на програмните продукти, създаване на компютърни мрежи.

Дружеството инвестира в повишаването на квалификацията на персонала и съвременни маркетингови проучвания. Плодотворни се оказват работните контакти с водещи инженерни фирми от Канада, Франция, Германия, Русия, САЩ, Испания и много други. Взаимното сътрудничество, насочено към усъвършенстване и обновяване на производството на енергия, се оказва изключително ползотворно. С помощта на чуждестранни експерти е създадена ефективна система за контрол на качеството.

Структура на Енергопроект АД

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО