Проектиране на водно-електрически централи

В България има изградени близо 100 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност от порядъка на 3000 MW. Най-големите от тях са собственост на НЕК – АД – 29 бр. с обща инсталирана мощност 2563 MW в генераторен режим и 943 MW в помпен режим. Останалите по-малки ВЕЦ бяха приватизирани през последните 10 години. По-голямата част от ВЕЦ бяха изградени преди 2000 г. и с много малки изключения бяха проектирани изцяло от „ЕНЕРГОПРОЕКТ”.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО