Участие в проекти с международно участие в България

“ЕНЕРГОПРОЕКТ” е участвал в изпълнението на десетки проекти в България, съвместно с чуждестранни фирми като под-изпълнител или главен изпълнител. Такива са проекти, финансирани от чуждестранни институции по различни програми или от чуждестранни фирми. Най-важните са:

 • Проект за рехабилитация на енергийния сектор в България, съвместно с Bechtel – USA и ТОТЕМА – България (финансиран от USAID);
 • Оценка на състоянието и проекти за рехабилитация на 15 топлофикационни и промишлени ТЕЦ, съвместно с PowerGen – UK (финансиран от Програма PHARE);
 • Топлофикации София и Русе – Подмяна на горелки за котли 220 т/ч – проектиране, доставка, супервизия и пуск в експлоатация, съвместно с SAACKE GmbH, Германия;
 • Сяроочистващи инсталации за котли, изгарящи лигнитни въглища. Използуването им в български условия – Предпроектно проучване, разработено съвместно с FlaktAB, Швеция;
 • Сяроочистващи инсталации за Блокове 210 MW – Предпроектно проучване, разработено съвместно с PAX Technology Transfer Ltd., Великобритания;
 • Топлофикация Русе и ТЕЦ „Марица – 3” – Газоразпределителен пункт– проектиране, доставка, супервизия и пуск в експлоатация, съвместно с Rombach GmbH, Германия;
 • ТЕЦ към „ХИМКО” - Враца – Автоматична система за управление на Котли №№1 -3 – проектиране, доставка, супервизия и пуск в експлоатация, съвместно с Honeywell Europe SA, Белгия;
 • ТЕЦ „Девен” - Враца – Автоматична система за управление на Котел № 6 – проектиране, доставка, супервизия и пуск в експлоатация, съвместно с Honeywell Austria GmbH, Австрия;
 • Енергия І. Енергиен проект за изгаряне на лигнитни въглища в България – Договор за довършване на Блок № 8, 215 MW в ТЕЦ „Марица изток -2” – проектиране и авторски надзор, съвместно с Европейската Банка за Възстановяване и Развитие;
 • ТЕЦ „Плама” - Плевен – Автоматична система за управление на Котел № 2 – проектиране, доставка, супервизия и пуск в експлоатация, съвместно с Honeywell Austria GmbH, Австрия;
 • Сътрудничество в сферата на ТЕЦ, водоподготвителните инсталации, трансфер на технологии, проектиране и доставки с ROHM & HAAS France S.A., Франция;
 • Научно и техническо сътрудничество в областта на въглеподаването в ТЕЦ и други консуматори в България и чужбина с TAKRAF Aniagenbau GmbH, Германия;
 • ТЕЦ към „ХИМКО” - Враца – Високо-технологична инсталация за химическо очистване на водата с производителност 400 м3/ч – проектиране, доставка и супервизия, съвместно с RAUMA – Ecoplaning - OY, Финландия;
 • Оценка на възможностите за използуване на природен газ от домакинствата в България, съвместно с HASKONING – Холандия (финансиран от Програма PHARE);
 • Икономия на енергия и енергийна ефективност съвместно с KANTOR – Гърция (финансиран от Програма PHARE);
 • Проект за реорганизация и политика в енергийния сектор. Стратегия за енергийна ефективност, съвместно с NERA – UK (финансиран от Програма PHARE);
 • Проучване на дългосрочните маргинални разходи в енергийния сектор, съвместно с PowerGen – UK (финансиран от Програма PHARE);
 • Количествени енергийни сценарии за България, съвместно с Института за ядрени изследвания и Ядрена енергетика към БАН и Икономическия институт към БАН, като водещ е ЕНЕРГОПРОЕКТ (финансиран от Програма PHARE);
 • Проект за конвергенция на националните политики в енергийния сектор на страните в региона, в консорциум начело с ECN – Netherlands Energy Research Foundation – Холандия (финансиран от Програма PHARE);
 • Проект на Световната Банка – Мастър планове за Топлофикации София и Перник, съвместно с Econo Energy, Финландия;
 • Проект за хармонизация на тарифите за пренос на природен газ на страните в региона, съвместно с PARTEX SA, Португалия (финансиран от Програма PHARE);
 • Проучване на България, насочено към промените в климата, съвместно споразумение с Министерството на енергетиката, САЩ;
 • Проучване на възможностите за подобрение на електропроизводството в България, съвместно с PowerGen – UK (финансиран от Програма PHARE);
 • Информационна и мониторингова система, съвместно с KANTOR, Гърция (финансиран от Програма PHARE);
 • Областна енергийна концепция, енергийна политика, Областен енергиен център в демонстрационната Ловешка област, съвместно с Атински технически университет – Гърция (финансиран от Програма PHARE);
 • Демонстрационен проект за енергийна ефективност в жилищни сгради с централизирано топлоснабдяване, съвместно с HASKONING – Холандия (финансиран от Програма PHARE);
 • Областна енергийна концепция, енергийна политика, Областен енергиен център в демонстрационната Хасковска област, съвместно с COWI– Дания (финансиран от Програма PHARE);
 • Демонстрационен проект за енергийна ефективност в обществени сгради, съвместно с TUV Rheinland – Германия (финансиран от Програма PHARE);
 • Демонстрационен проект за енергиен мениджмънт в болници, съвместно с March Consulting Group – Великобритания (финансиран от Програма PHARE);
 • Демонстрационен проект за енергийна ефективност в жилищни сгради с индивидуално топлоснабдяване, съвместно с Exergia – Гърция (финансиран от Програма PHARE);
 • Демонстрационен проект за енергиен мениджмънт в обществени сгради, съвместно с DANSK ENERGY MANAGEMENT – Дания (финансиран от Програма PHARE);
 • Проект за “чисто” използуване на българските въглища, съвместно с Университета – Северна Дакота – USA (финансиран от USAID);
 • Демонстрационен проект за инсталиране на газов двигател за комбинирано топло- и електропроизводство в “Топлофикация-Правец”, съвместно с HASKONING – Холандия (финансиран от SENTER);
 • Консултантски услуги при подготовка на предложение за приватизация на „Топлофикация – Плевен”, клиент AMGA Azienda Multiservizi S. p. a., Италия;
 • Проект за ветроенергиен парк край Бургас – Измерване на климатични данни и изготвяне на частичен ДОВОС, клиент MITSUI & Co, Япония;
 • Предпроектно проучване за модернизация на ТЕЦ „София - Изток” с когенерационен паро-газов модул, съвместно с MITSUI & Co, Япония;
 • Предварително проучване за изграждане на сяроочистваща инсталация в ТЕЦ „Бобов дол” при сравнение на технологията за очистване в кипящ слой с мократа варовикова технология – съвместно с „ЕNVIROSERV” – Германия, 2009 г.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО