Когенерация на горивна база биогаз

Проект BIG EAST

Въвеждане на технологията в България - проект, финансиран от "Интелигентна енергия Европа”

Проекта BiG>East (EIE/07/214), се подпомага от Европейската Комисия по Програма “Интелигентна Енергия - Европа”.

Страни-експерти по Проекта са Германия, Австрия и Дания, които разполагат със значителен брой действащи централи за биогаз и с голям опит в планирането, конструирането и поддръжката на такива централи.

Целта на BiG>East е да се популяризират възможностите за преработка на органичните селскостопански отпадъци, утайките от пречиствателните станции и органичните битови отпадъци, които представляват сериозен проблем в много райони от Източна Европа.

През последните няколко години, в България се наблюдава засилен интерес към проекти, касаещи производството и използването на биогаз. Въпреки това все още няма изградени инсталации за производство на биогаз. България разполага с добра инфраструктура и подходяща рамка за управление на отпадъците. Системата за разделно събиране и рециклиране на отпадъците в България все още не функционира достатъчно добре, поради което голяма част от биоразградимите отпадъци попада в сметищата.

Производството на биогаз е ефективна мярка за намаляване зависимостта на България от вноса на изкопаеми горива и освен това представлява ефективно средство за ограничаване емисиите на метан и на други вредни газове, оказващи неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Един от основните приноси от производството на биогаз е, че чрез анаеробно биологично третиране на животински тор се създава възможност за намаляване на количеството отделен азот от оборския тор и по този начин се ограничава замърсяването на почвата с нитрати.

Производството на възобновяема енергия, в това число на биогаз, оказва принос и върху социалния и икономически сектор на държавата - създава се възможност за разкриване на нови работни места и за бъдещо развитие на селските райони в страната.

Интересът към производството на биогаз от органични отпадъци все повече се засилва през последните години.Понастоящем, потенциалните суровини за производство на биогаз се използват непълноценно.Селскостопанската структура и нейното развитие са благоприятни за производство на биогаз. Най-обещаващите региони за планиране на биогаз централи в България са Североизточен, Северен централен и Южен централен.

Основна пречка за изготвяне на биогазови проекти в България, е че в момента не съществува законодателна рамка, насочена към производството на биогаз. Другата пречка е, че земеделските производители, индустрията и обществото са слабо информирани, относно биогазовите технологии и екологичните, социалните и икономическите ползи от прилагането им.

За преодоляване на съществуващите проблеми, отнасящи се до производството и употребата на биогаз в България, е необходимо активно участие на всички държавни институции, на обществото като цяло и на неправителствените организации.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО