Фотоволтаични централи

Земята получава за 20 дни повече енергия отколкото енергията съдържаща се в цялото количество органични горива (въглища, нефт и газ) в недрата й. Въпреки огромните ресурси, слънчевата енергия има много по-ниска интензивност (концентрация) в сравнение с конвенционалните енергоизточници. Това означава, че за получаване на определена мощност е необходимо големи площи от земната повърхност да се покрият с активни (абсорбиращи) елементи.

Така например, система за термично преобразуване на слънчева радиация в електрическа енергия изисква около 1 км2 за получаване на електрическа мощност от 20 – 60 МW. Това ни стимулира да проектираме и изграждаме слънчеви фотоволтаични централи за нас и за наши клиенти.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО