Проектиране на паро-газови централи за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия

В последните години особено популярен енергиен източник в България станаха централите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, базирани на използуването на газови турбини и газо-бутални двигатели. Причината за това е високата ефективност на термодинамичния цикъл. Проектирането на този вид енергоизточници също се превърна в една от основните дейности на “ЕНЕРГОПРОЕКТ”.

Енергопроект АД

ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
1407 София, бул. Джеймс Баучер №51
Тел. +359 2 960 78 00

ДДС № BG 831367237
ЕИК 831367237

Управителен съвет:
Никола Стоилов
Магдалена Илкова

Финансов директор:
Руско Кузмов


ПОРТФОЛИО